Základní údaje 

 • Prodávající: STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o.
 • Sídlo společnosti: Na Náhonu 13, 702 00 Ostrava-Přivoz
 • IČO: 25823809
 • DIČ: CZ25823809
 • Zapsána: u rejstříkového soudu v Ostravě. oddíl C, vložka 19560
 • Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 190636447 / 0300
 • E-mail: eshop@stavebni-centrum.cz
 • Telefonní kontakt: +420 596 633 500

Obsah:

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Objednávka zboží
 3. Způsoby dodání zboží
 4. Způsob uhrazení ceny za zboží
 5. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím
 6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
 7. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
 8. Ochrana osobních údajů kupujícho
 9. Závěrečná ustanovení 

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky zde uvedené, platí pro nákup v elektronickém obchodě http://eshop.stavebni-centrum.cz (dále jen e-shop SCG). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (podnikatel, spotřebitel). Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, a které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Kupující je povinen před započetím nákupu se s těmito obchodními podmínkami seznámit. Za způsob užití zboží přebírá veškerou odpovědnost kupující. Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Všeobecné obchodní podmínky společnosti STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o. zůstávají v platnosti.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů
dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem.

Kupní smlouvaobjednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od této chvíle mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Ceny zboží

Ceny výrobků jsou smluvní a jsou uvedeny s DPH. Ceny platí v provozovně/skladu prodávajícího na adrese: Na Náhonu 13, Ostrava-Přívoz, 702 00.

Ceny jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Způsob objednávání zboží

Prostřednictvím elektronického obchodu na adrese http://eshop.stavebni-centrum.cz

Faxem na telefonní číslo: (+420) 596 624 509.

E-mailem na e-mailové adrese: objednavka@stavebni-centrum.cz.

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Nahoru

Objednávka zboží

Objednávku je možné vytvořit a odeslat přímo v e-shopu SCG po řádné registraci (pokud je kupující novým zákazníkem), po platném přihlášení (pokud je kupující již zaregistrován), nebo jako jednorázový nákup s vytvořením účtu.

Do nákupního košíku vybere kupující zboží z nabídky e-shopu SCG, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku zkontroluje co se týče všech uvedených údajů, zejména provede pečlivou kontrolu množství a druhu objednaného zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, kterou kupující odsouhlasí potvrzením a odesláním objednávky.

Pozor: Cena za dopravu a externí dopravci se objeví až po zadání dodací adresy.

Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem rekapitulaci své objednávky. V případě, že nebude cokoliv souhlasit nebo bude kupující požadovat změnu, vše nahlásí ihned telefonicky na tel. čísle 00420 596 633 500.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generovaná a elektronicky zaslaná rekapitulace objednávky, ale jde o telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí rozsah a obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Následně je zasláno elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího potvrzení objednávky. Okamžikem zaslání potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva.

Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.

Kupující bude na jakoukoliv výše popsanou změnu upozorněn e-mailem nebo telefonicky.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem prodávajícího a že bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto dokumentů a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve nesplnil závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávku nebo její část pokud se zboží již nevyrábí nebo se změnila výrazně prodejní cena. V tomto případě kontaktuje prodávající kupujícího a dohodne se na dalším postupu.

Zrušení objednávky

Prodávající může odmítnout objednávku až do jejího potvrzení a tím uzavření kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud odmítne objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Například zboží se již nevyrábí,cena se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena, cena platila pouze do vyprodání zásob a nevztahuje se na ni právní nárok nebo pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, atd. Kupujícímu nevzniká žádný právní nárok.

Pokud zruší objednávku kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Jedná se zejména o úhradu škody v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, atd.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné pouze po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si písemně vzájemně předem sjednají. V jiném případě objednávku po uzavření kupní smlouvy již nelze zrušit.

Nahoru

Způsoby dodání zboží

Zboží je možné vyzvednout osobně na adrese provozovny/skladu nebo bude zasláno externím dopravcem na fakturační adresu uvedenou v objednávce. V případě, že chce kupující doručit zboží na jinou adresu než je jeho fakturační adresa, je možné zadat jinou adresu pro doručení ve své registraci. Adresa musí obsahovat včetně nového místa dodání také telefonický kontakt na osobu příjemce. 

Prodávající po telefonickém potvrzení objednávky a tím uzavření kupní smlouvy následně odešle zboží kupujícímu na uvedenou adresu v objednávce nebo vyzve kupujícího k odběru zboží na adrese skladu: Na Náhonu 13, Ostrava-Přívoz, 702 00.

Osobní odběr - objednané zboží lze vyzvednout osobně nebo vlastní dopravou na adrese skladu společnosti STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o., Na Náhonu 13, Ostrava-Přívoz, 702 00 v době od 7:00 do 15:00 hod. v pracovních dnech. Ve vyjímečných případech lze sjednat odběr zboží mimo rámec uvedené pracovní doby, avšak pouze po předchozí telefonické nebo písemné dohodě. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

V případě, že kupující po výzvě k odběru zaslané na jeho zadanou mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce, nevyzvedne zboží do pěti dnů, může prodávající bez náhrady od smlouvy odstoupit. Prodávajícímu tak vzniká nárok na náhradu škody,která odpovídá finanční částce ve výši  20% z ceny objednaného zboží bez DPH.

U zboží, které má být kupujícímu zasláno zásilkovou službou na dobírku je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno, zejména pak kontakt na osobu, která zboží převezme včetně jejího telefonického kontaktu a její e-mailové adresy.

Prodávající zajišťuje přepravu prostřednictvím přepravní služby PPL a TOPTRANS. Zboží bude dodáno během 1-9 pracovních dnů od doby jeho expedice ze skladu prodávajícího, a to na jakoukoliv adresu v rámci České republiky. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Náklady na dopravu zboží se liší v závislosti na jeho druhu, hmotnosti. způsobu balení a místu dodání.

V případě nepřevzetí zásilky od přepravní služby bez oznámení o stornu objednávky bude kupujícímu účtován poplatek spojený s náklady na vrácení zboží. Prodávajícímu také vzniká nárok na náhradu škody, která odpovídá finanční částce ve výši 50 % z ceny objednaného zboží bez DPH.

Doba dodání a způsob přepravy na území jiného státu bude sjednáno idividuálně.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době.

Obvyklý termín dodání je do 1-9 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky u zboží, které je na skladě. Jinak po telefonické a nebo e-mailové dohodě s kupujícím. Zboží se považuje za dodané  doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. U zboží dodávaného na základě zálohové platby se dodací termín může prodloužit v závislosti na termínu úhrady zálohy ze strany kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravci.

Nahoru

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně/skladu prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, zálohovou platbou  nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího  u ČSOB  číslo účtu je 190636447/0300, pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Při bezhotovostní platbě je zákazník povinen uvést správný variabilní symbol, případně další identifikační údaje, které mu byly pro danou transakci přiděleny dodavatelem. V opačném případě dodavatel nezaručuje termín dodání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu před dodáním zboží ve výši 100 % ceny zboží např. v případě, pokud se jedná o zboží většího množství nebo o zboží zakázkové povahy např. barevný odstín RAL nebo o zboží u něhož je uvedena poznámka „na objednávku“. Zboží sypkého charakteru, zboží v papírových obalech, atd, tyto druhy objednaného zboží nelze vrátit zpět.

V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad pro zálohovou platbu. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky kupujícím, který je spotřebitelem, je doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Pokud kupující převzetí zásilky stvrdí podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti, poškození dodávky či jiné vady zjistitelné provedením řádné prohlídky nebude brán zřetel. Prodávající proto doporučuje zásilku, i v případě, že obal nejeví známky mechanického poškození, rozbalit a zkontrolovat stav zboží ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby.

Nahoru

Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím

Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, na adresu eshop@stavebni-centrum.cz, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Nahoru

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruční doba je obvykle uvedena u každého zboží v jeho popisu, délka záruky ze zákona je 24 měsíců a její běh začíná převzetím výrobku kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad a dodací list.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním. Kratší životnost výrobku nebo jeho součástí v takovém případě nelze považovat za vadu, případná reklamace může být z tohoto důvodu zamítnuta.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nebo nesprávnou údržbou, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku (dále reklamace)

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě http://eshop.stavebni-centrum.cz, zašle na mail eshop@stavebni-centrum.,cz reklamaci, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu, popis závady a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Do dvou pracovních dnů budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti kupujícího, či adresa, kam kupující zašle reklamované zboží s průvodkou reklamovaného zboží. Reklamaci je možné také uplatnit jiným vhodným způsobem – např. osobně v sídle společnosti, písemně apod. V rámci reklamace je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě reklamace má kupující právo na náhradu nutných nákladů, které v souvislosti s uplatněním práva vynaložil a to ve smyslu příslušných ustanovení obč. zákoníku. K tomu je třeba, aby kupující prokázal jejich výši (obvykle dokladem).

Vyřízení reklamace

Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Kupující obdrží potvrzení o reklamaci s uvedením, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona třicetidenní, pokud nebyla dohodnuta lhůta delší. 

Nahoru

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez uvedení důvodu do 14ti dnů od převzetí zboží.

Kupující-spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to např. elektronicky na emailovou adresu eshop@stavebni-centrum.cz, osobně nebo písemně na adresu provozovny/skladu prodávajícího.

Při odstoupení uvede spotřebitel číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předloží daňový doklad a dodací list o koupi zboží. Nesplnění těchto požadavků může mít za důsledek neplatnost právního úkonu. Pokud již spotřebitel zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do skladu prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět prodávajícímu musí být v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu poškozené a tomu tím vznikla škoda, je spotřebitel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která by byla prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto konkrétní náklady a konkrétní výši škody odpovídajícím způsobem přiměřeně započtena.

Platné odstoupení od smlouvy znamená, že si obě strany vrací vzájemné plnění. Pokud spotřebitel splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu po vrácení zboží vrátí zpět odpovídající část kupní ceny po odečtení náhrad prodávajícího za skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zj. náklady na dopravu, manipulaci či balné). Objednané zboží nelze vracet zpět na dobírku ! V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, na sypké hmoty, hmoty v papírových obalech, atd.

Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující po výzvě k odběru zaslané na jeho zadanou mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce, nevyzvedne zboží do pěti dnů, může prodávající bez náhrady od smlouvy odstoupit.

Nahoru

Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu. Zaregistrováním v e-shopu souhlasí kupující se zasíláním nabídek, obchodních sdělení, inzercí atd. na jeho kontaktní adresu.

Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě.

Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého účtu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na eshop@stavebni-centrum.cz.

Nahoru

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím v elektronickém obchodě.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://eshop.stavebni-centrum.cz .

Veškeré obrazové materiály jsou pouze informativního charakteru a nemusí zobrazovat nabízené zboží. Veškeré popisy výrobku mají pouze informativní charakter, zejména popis dodávaného příslušenství nemusí vždy obsahovat přesný výčet položek. Zboží je vždy dodáváno minimálně ve standardu dodávaného výrobcem a s obvyklým příslušenstvím.

Nahoru